Obchodní podmínky půjčovné

PŮJČOVNA GASTRO ZAŘÍZENÍ

Naše půjčovna gastro zařízení je vhodná zejména pro zákazníky, kteří pořádají jednou za čas oslavy, společenské akce a slavnosti, a tedy se jim gastro zařízení nevyplatí kupovat. Možnost zapůjčení na jeden den nebo celý víkend.

Nabízíme platbu hotově při dodání nebo platbu bankovním převodem.

 

Doprava

Gastro zařízení si zákazník může vyzvednout osobně v Ostravě nebo vám zařízení dopravíme my.

 

Cena dopravy - 11 Kč / km (počítá se cesta z provozovny na určené místo a zpět, stejné je to i při vracení – pokud je to například 20 km od naší provozovny a budete chtít zboží dovézt i odvézt, počítá se 4 x 20 km).

V případě dotazů ohledně možnosti zapůjčení gastro zařízení nás kontaktujte na tel. čísle +420 733 745 009 nebo prostřednictvím   

e-mailu: machna.andrea@melon.cz

 

Vratná kauce

Podmínkou zapůjčení zařízení je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného zařízení, výše kauce je uvedená v popisu u výrobku. Součástí smlouvy o nájmu je doklad o převzetí vratné kauce / doklad o vrácení vratné kauce.

Pokud bude půjčené zařízení navráceno poškozené, bude zákazníkovi vrácena pouze poměrná část kauce. Z kauce bude zaplacena oprava zařízení. Pokud bude zařízení navráceno zničené či nebude navráceno včas nebo vůbec (z jakéhokoliv důvodu), pak kauce v celé výši propadá.

 

Jednorázový poplatek za čištění

V případě, že nám půjčené zařízení vrátíte umyté a čisté (ve stavu, ve kterém jsme vám ho půjčili), neplatíte jednorázový poplatek za čištění, který činí 1500,- Kč.

 

PODMÍNKY PŮJČOVNÉHO - SMLOUVA O NÁJMU

V této sekci si Vás dovolujeme seznámit s půjčovním řádem a smlouvou o nájmu, kterou každý zákazník musí podepsat a potvrdit před zapůjčením inventáře.


PŮJČOVNÍ ŘÁD - SMLOUVA O NÁJMU

Při podpisu smlouvy je nájemce povinen předložit jeden platný průkaz totožnosti.V případě, že se jedná o podnikající subjekt, taktéž kopii živnostenského oprávnění.

Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 24 hodin (1 den). Ta se počítá od chvíle převzetí pronajímaných předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny.

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů, které mu budou doúčtovány při vystavení konečné faktury dle ceníku při jejich vrácení.

V případě uzavření smlouvy o nájmu předmětů je nájemce povinen uhradit stanovené nájemné při převzetí pronajímaných předmětů není li dohodnuto jinak.

Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné za každou započatou pronajímanou dobu.

Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám dalším ani právnickým subjektům.


Cena za pronájem předmětů nezahrnuje DPH, dopravu, nakládku a vykládku. Případná smluvená doprava,nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.

Pronajímané předměty nejsou pojištěné. Po převzetí,za předměty plně zodpovídá nájemce.Pronajímatel doporučuje pronajímané předměty pojistit.

Nájemce tímto potvrzuje, že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku pro to určeném.

Majitelem pronajatých předmětů po celou dobu pronájmu je pronajímatel.

Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý načatý den.

Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami o pronájmu, souhlasí s nimi a pronajaté předměty v provozu schopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození byly před ním vyzkoušeny a svobodně je převzal.

 

 

V Ostravě dne ……………………. čas: ..............

 

 

Za pronajímatele...............................................................................

Melon s.r.o.
Pražáková 245/8

709 00 Ostrava 9

IČ: 26865726  DIČ: CZ26865726

 

 

Za nájemce……………………………………………………………